ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Административни услуги

Уважаеми родители,

Детска градина № 15 "Райна Княгиня" предлага следните администранивни услуги:

 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

ПРОЦЕДУРА:

Правно основание: ЗПУО /чл.72/.

Наредба за предучилищното образование /чл.36/.

Орган, който предоставя административната услуга: Директор на ДГ.

За издаването на удостоверение за завършено предучилищно образование не е необходимо заявление. Издава се на всички деца, завършили задължителното обучение по ЗПУО.

1.1 Услугата не се предоставя по електронен път.

1.2 Такси или цени не се дължат.

1.3 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: РУО, МОН.

1.4 Начин на получаване: Лично от родител /настойник/ на детето срещу подпис.

1.5 Ред, срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата: пред Административен съд.

1.6 Срок на действие на документа - безсрочен.

1.7 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: info-1403287@edu.mon.bg

2. Издаване на документи /заявление по образец/

ПРОЦЕДУРА:

2.1 Орган, който предоставя административната услуга: Директор на ДГ.

2.2 Услугата не се предоставя по електронен път.

2.3 Такси или цени не се дължат.

2.4 Начин на получаване: Лично от родител /настойник/ на детето.

2.5 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: info-1403287@edu.mon.bg

 

3. Отписване и записване на деца /заявление по образец/

ПРОЦЕДУРА:

3.1 Орган, който предоставя административната услуга: Директор на ДГ.

3.2 Услугата не се предоставя по електронен път.

3.3 Такси или цени не се дължат.

3.4 Начин на получаване: Лично от родител /настойник/ на детето.

5.5 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: info-1403287@edu.mon.bg

 

Бланките на образците са публикувани тук. След попълване се входират в канцеларията на детското заведение. 

За контакти: 0879401255 Валентина Костадинова - касиер-домакин

e-mail:info-1403287@edu.mon.bg