ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

За нас

В ДГ № 15 "Райна Княгиня" се приемат деца на възраст 3-7 години по желание на родителите (съгласно ЗПУО), като групите се оформят според НАРЕДБА 3 на община Перник при спазване на НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Не се допуска подбор по пол, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

В детското заведение има 7 градински групи, настанени 5 в централната сграда, 1 смесена във филиал "Калкас" и 1 смесена във филиал "Мещица". Групите са сформирани по възрастов признак. Те носят собствени имена, предложени от учители и деца.