ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Закрила на детето

Съгласно международното, европейско и национално законодателство, всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето, е норма, чрез която законодателят императивно вменява задължение на всяко лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна“. Сезирането може да бъде устно и/или писмено.

Възможните алтернативни канали за подаване на сигнал за дете в риск са по телефон, по електронен път, чрез Български пощи или чрез посещение лично на място в една от цитираните държавни институции и нейните териториални структури.

Най-бързият и удобен начин за получаване на информация или консултиране по различни теми и направления, касаещи децата, както и за подаване на сигнали за дете в риск, който гарантира незабавна реакция от страна на системата за закрила на детето на национално, регионално и местно ниво е Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя е денонощна 24/7, безплатна, като на нея квалифицирани психолози с дългогодишен опит консултират и информират деца и възрастни по всички въпроси и теми, свързани с децата, техните права и интереси, и приемат сигнали за деца в риск. Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена за деца, но от нейните възможности в годините много успешно се ползват родители, роднини, професионалисти, физически и юридически лица, които срещат трудности и предизвикателства в общуването с децата, във възпитанието им, обучението и пр.