ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник
Основно меню

Проекти

Реализирани проекти:

-  ПУДООС 2016/2017г.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2019Г.
НА ТЕМА: “ОБИЧАМ ПРИРОДАТА- И АЗ УЧАСТВАМ” 

-  ПУДООС 2019/2020г.

- Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2017/2018г. - първа интерактивна дъска

- Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 2020/2021г. - втора интерактивна дъска

Участие в проекти:

- АПСПО   "Дейност 1 - Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи"

- "Мечти в зелено- деца и природа”

- Сдружение ЛАРГО по проект- “Готови за училище 2014/2015г.”

- “Зелен проект – За Земята”

- “Модернизация на материална база в училище”

- “Детелина на двора”

- “Подобряване на училищната среда”

- Проект “Училищен плод”

- Проект “Училищно мляко”

- Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищно образование”

Участие като партньори: 

  • Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020г на МТСП и ОП НОИР
  • Партньор на Община Перник по проект“ Заедно за добрата промяна – интегриран подход за социално-икономическа интеграция в Община Перник“„ по процедура „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 2
  • Партньор на СНЦ „ Етнотолеранс“
  • „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
  • По Проект“ Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда.“