ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Вътрешни документи 2022-2023г.

Прикачени документи

Годишен план на дейността 2022-2023
Правила за организиране и провеждане на атестиране за учебната 2022/2023г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
Правилник за дейността 2022-2023 г.
Модел за адаптация
План за финансиране.pdf
Стратегия 2020-2024.pdf
ГРАФИК за провеждане на индивидуални срещи на педагогическите специалисти в детска градина
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПЛАН И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГОДИШЕН ПЛАН за квалификацията на педагогическите специалисти
ПРОГРАМА За гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА , ЗАПИСАНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ