ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Вътрешни документи 2020-2021г.

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 15 „Райна Княгиня”
Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в ДГ №15
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Стратегия за развитие
План за действие и финансиране развитието на ДГ №15 "Райна Княгиня"
Годишен план за дейността на ДГ №15 "Райна Княгиня" за учебната 2021 - 2022 година
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА № 15 „ РАЙНА КНЯГИНЯ"
Годишен план за квалификацията на педагогическите специалисти в Детска градина № 15 „ Райна Княгиня"
Дневен режим
Правилник за дейността
Програма за превенция за ранното напускане на деца, записани за задължително предучилищно обучение
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ №15 "Райна Княгиня"
ПЛАН И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ№ 15 „Райна Княгиня"