ДГ №15 "Райна Княгиня"
Детска градина в град Перник

Прием 2023-2024г.

               Прием за учебната 2023-2024г. 
 
 Медицински документи необходими при постъпване.
 
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
 
- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 
- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 
 При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква:
 
- Задължително за всички - 
Здравно- профилактична карта за проведен годишен профилактичен преглед през септември.
 
-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г.за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

 

 

 

Уважаеми родители,

ДГ № 15 "Райна Княгиня" обявява прием на документи за учебната 2023/2024 година от 03.01.2023г. до 21.05.2023г.

Свободни места:

Първа група в ДГ № 15 на ул. "Георги Мамарчев" № 9  -  25 деца;

Разновъзрастова група в ДГ №15 на ул. "Георги Мамарчев" №9 - 18 места:

Разновъзрастова група във филиал "Калкас" - 3 деца;

Разновъзрастова група във филиал "Мещица" - 1 деца.

 

Наредба-№-3 за записване и отписване на деца в ДГ

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от Акта за раждане на детето
  3. Служебна бележка от работодателя или осигурителя, удостоверяваща трудова заетост;
  4. За безработни родители /настойници/ – документ за регистрация от Бюрото по труда;
  5. За родители, студенти в редовна форма на обучение – уверение от ВУЗ.

Документите се подават на място в детската градина на ул. "Георги Мамарчев" № 9!

Очакваме Ви!

 

Докумети на хартиен носител се приемат само в деловодството на ДГ "Райна Княгиня" на ул. "Георги Мамарчев" №9

Документи НЕ се приемат във филиалите!

Документи се приемат в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани на имейл info-1403287@edu.mon.bg .

 

 

Заявление за прием - електронно - натиснете ТУК: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.ДГ №15 "РАЙНА КНЯГИНЯ" гр. Перник ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ:1. Заявление. 2. КОПИЕ от акт за раждане на детето. 3. Документ от работодателя на родителите, че работят. 4. Копия от годишни декларации за предходната календарна година, ако родителите са самоосигуряващи се. 5. Документ за регистрация в Бюрото по труда – Перник за безработен/безработни родители. (google.com)

 

КЛАСИРАНЕ: 

Обявяване на списъци с класиране за първа група ще бъде извършено на 19.05.2023г. 

Обявяване на списъци с класиране за останалите групи на 31.05.2023г.

 

Срок за потвърждение - 26.05.2023г.